روششناساییلولهفولادیبدوندرزوجوشدادهشدهلولههایفولادی

چگونهبرایکنترلدقتازفولادضدزنگلولهجوشدادهشده?
مارس25年,2020年
API N80-1无缝石油套管与BTC螺纹按API 5CT
مارس2年,2020年
0

روششناساییلولهفولادیبدوندرزوجوشدادهشدهلولههایفولادی

چهارروشاصلیبرایتشخیصلولههایفولادیجوشدادهشدهازوجودداردلولههایفولادیبدوندرز

1.روشمتالوگرافی

روشمتالوگرافییکیازروشهایاصلیاستبهتشخیصلولهفولادیازلولههایبدوندرزفولاد。مقاومتفرکانسبالالولههایفولادیجوشدادهرااضافهمیکندموادجوشکاری,بنابراینجوشلولههایفولادیجوشدادهبسیارباریکاست,اگرازروشسنگزنیخشنوخوردگیبهتصویبرسید,جوشمیتواندبهوضوحدیدهنمیشود。هنگامیکهمقاومتدربرابرفرکانسبالالولهجوشدادهشدهفولادجوشدادهشدهاستونهتحتدرمانباگرما,ساختارجوشمیشوداساسامتفاوتازلولههایفولادیموادمادری。دراینزمان,روشمتالوگرافیمیتوانمورداستفادهبرایتشخیصلولههایفولادیجوشدادهشدهولولهفولادیبدوندرز。دراینروندازتشخیصایندونوعلولههایفولادی,لازماستبرایکاهشنمونههایکوچکباطولوعرضدرایو40毫米درجوش,تقریباسختکارکردن,سختکارکردنخوبولهستانیآنها,وسپسآنهارادرزیرمیکروسکوپمتالوگرافیمشاهدهساختار。هنگامیکهفریتو魏氏组织,فلزپایهوساختارمنطقهج​​وشمشاهدهشدهاست,لولههایفولادیجوشدادهشدهولولههایفولادیبدوندرزمیتوانبادقتمتمایز。

2.روشخوردگی
دراینروندازتشخیصلولهفولادیازلولهفولادیبدوندرزباروشخوردگی,درزجوشلولههایفولادیجوشدادهشدهبایدصیقلی。پسازپرداخت,اثریجلابایددیدهمیشود。سپسدرپایانچهرهبایدباکاغذسنبادهدردرزجوشجلا,وچهرهپایانبایدبادرمان5%نیتریکاسیدالکل。اگریکدرزجوشآشکاروجوددارد,چهرهپایانبایدباکاغذسنبادهدردرزجوشجلا。میتوانآنراثابتکردکهاینلولههایفولادیلولههایفولادیجوشدادهشده。تفاوتمعناداردرصورتپایانازلولهفولادیبدوندرزبعدازخوردگیوجودنداشت。
عملکردجوشدادهشدهلولههایفولادی
جوشدادهشدهلولههایفولادیدارایخواصزیراستدلیلآناستکهتوسطجوشکاریفرکانسبالاونوردسردپردازش。
اولین,تابععایقحرارتیخوباست。ازدستدادنحرارتازلولههایفولادیجوشدادهنسبتاکوچکاست,تنها25%,کهاستکهنهتنهابهحملونقلمنجر,بلکهباعثکاهشهزینه。
درمرحلهدوم,آنضدآبوضدمقاومدربرابرخوردگیاست。درروندساختوسازمهندسی,لازمنیستبراینصبترانشهلولهتنهایی,امابهدفنلولهبهطورمستقیمدرزیرزمینیازیرآب,کهباعثکاهشمشکلساختپروژه。
ثالثا,آنراتابهمقاومتدربرابرضربه。حتیدردمایپایین,لولههایفولادیخواهدآسیبدیدهنمیشود,بنابراینعملکردآندارایمزایایخاص。
عملکردلولهفولادیبدوندرز

ازآنجاکهازاستحکامکششیبالاازلولههایفولادیبدوندرزموادفلزی,تواناییضدتخریبآنقویتراست,وآنراتاعبورتوخالی,پسازآنمیتوانیدبهطورموثرحملونقلمایع,آنتواناییحملونقلقویآناست,بنابراینلولهفولادیبدوندرزمقاومتدربرابرخوردگیبالاترازلولههایفولادیجوشداده,وسفتیآننسبتابزرگاست。ازاینرو,بیشتربارفولادی,بدوندرزلولهخرس,بنابراینمیتوانآنبهطورگستردهایدرپروژههایباشرایطساختوسازبالاتراستفادهمیشود。

3.شناساییجوشدادهشدهوفولادی,بدوندرزلولهباتوجهبهروند

دراینروندازتشخیصلولههایفولادیجوشدادهشدهولولههایفولادیبدوندرزباتوجهبهفنآوری,تمامجوشدادهشدهلولههایفولادیباتوجهبهنوردسردواکستروژنجوشدادهشده。علاوهبراین,جوشکاریلولههایاسپیرالومستقیمجوشکاریلولهدرزتشکیلخواهدشدکهبافرکانسبالاوفرکانسپاییندرجوشقوسالکتریکیلولهوجوشلولهمقاومتبهلولههایفولادیجوشکاریاستفادهمیشود,ولولهمدورومربعتشکیلخواهدشد。لولههایفولادیتریننقطهیبیضوی,لولههایفولادیمثلثی,لولههایفولادیششضلعی,لولههایفولادیلوزی,لولههایفولادیهشتضلعی,وحتیپیچیدهترلولههایفولادی。دریککلمه,اشکالمختلفازلولههایفولادیخواهدشدفرآیندهایمختلفتشکیل,بهطوریکهلولههایفولادیجوشدادهشدهولولههایفولادی,بدوندرزمیتوانبهوضوحقابلتشخیص。بااینحال,درفرآیندشناساییلولههایفولادی,بدوندرزباتوجهبهتکنولوژی,آناستکهعمدتادرنوردگرمونوردسرددرمانبراساس,ولولههایفولادی,بدوندرزنیزبهدوشکلاصلیدارند,یعنینوردگرملولههایفولادی,بدوندرزولولههایفولادی,بدوندرز,نوردسرد。اجارهنوردگرمفولادلولهتوسطسوراخکردنوآلیاژهاتشکیل,قطروضخامتلولههایبدوندرزفولادبهخصوصبزرگتوسطاینفرایندجوشدادهشده;لولههایسردکشیدهشدهاستسردکشیدهشدهتوسطشاهدلوله,کهقدرتپایینتر,اماصافسطوحکنترلخارجیوداخلی。

4.تشخیصلولههایجوشدادهشدهوفولادی,بدوندرزبااستفاده
جوشدادهشدهلولههایفولادیاستخمشیبالاترواستحکامپیچشیوبیشترظرفیتتحملبار,پسازآنبهطورگستردهایدرساختقطعاتمکانیکیاستفادهمیشود。مثلا,لولهمتهنفت,انتقالخودروشفت,قابدوچرخهوداربستفولادمورداستفادهدرساختوساز,همهوهمهساختهشدهازلولههایفولادیجوشداده。بااینحال,لولههایبدوندرزفولادمیتواندبهعنوانیکخطلولهبرایانتقالمایعاتبهدلیلبخشتوخالیوفولادبرایمدتطولانیبدونمفاصلاطرافآناستفاده。مثلا,میتوانآنرابهعنوانیکخطلولهبهنفتحملونقلمورداستفادهقرار,گاز,گاز,آبوغیره。علاوهبراین,مقاومتخمشیلولهفولادیبدوندرزنسبتاکوچکاست,پسازآنبهطورگستردهایدرلولههایبخارفوقگرمازکمودیگهایبخارفشارمتوسطاستفادهمیشود,جوشلولههایولولههایبخارفوقگرمبرایدیگهایبخارلوکوموتیو。دریککلمه,جوشدادهشدهلولههایفولادیولولههایفولادی,بدوندرزمیتوانبهوضوحتوسططبقهبندیاستفادهازآنهامتمایز。

دیدگاههابستهشدهاست