اخبارمحصولات

آوریل9年,2020年

معرفیمختصریازلولهمتههایفولادی

لولهمتهبهانتقالقدرتتوسطحرکتچرخشیازسطحزمینبهیکبیتحفاریدرپایینسوراخاستفادهمیشودوبرایانتقالرسانهگرگرفتگیرابهصورتبرشابزار。بنابراینآنرابازیمیکندیکبخشحیاتیدرحفاریموفقازچاههاینفتوگاز。1。钢的等级和长度的钻杆范围1 18فوتبه22英尺范围2 27فوتبه3 0英尺范围3 38فوتبه45钢英尺2.机械特性钻杆力学性能API钢钻管牌号E-75 X-95 G-105 S-135屈服强度(حداقلفشارpsi)的75000 [...]
آوریل7年,2020年

انواعفولادضدزنگلوله

不锈钢是一种多用途的材料由钢合金和铬的小百分比的 - 在加入铬增加了材料的耐腐蚀性,یکصفتکهازفولادضدزنگبهدستآوردهکهازنامآن。ازآنجاکهازفولادضدزنگاستکمتعمیرونگهداری,اکسیداسیونمقاومدربرابر,ودیگرفلزاتدرتماسباتاثیرنمیگذارد,آناستکهغالبادریکآرایهبزرگازبرنامههایکاربردیمورداستفادهقرارگیرد,بهخصوصدرلولهکشیولولهتولید。براساساستفادهانتهایلوله,ضدزنگلولههایفولادیاسترابهچنددستهشکسته。管和管道有时难以归类而且往往加以区分[...]