اخبارصنعت

مارس2020

2020:恢复工作的通知

大家好感谢您访问我们的网站是著名的,2020年春节期间,新型冠状病毒感染在全国迅速蔓延,导致人们呆在家里,不能按时返回工作岗位。خوشبختانه,共产党领导层从一开始就采取了果断行动,采取有效措施,坚决遏制疫情蔓延经过一个多月的艰苦战斗,全国抗击艾滋病的努力取得了成果,好消息不断传来:感染人数在下降,治愈人数在上升。一切都在朝着积极的方向发展。ما[...]
دسامبر2018

تجارتفولادآسیاچالشهایمتعددمواجه

تقاضایداخلیضعیفواصطکاکتجارتچالشمهمهستندکهتوسعهصنعتفولاددرحالحاضرباآنمواجه,وسوءاستفادهازاقداماتحفاظتتجارتآوردندرمورداثراتنامطلوبدربسیاریازجنبه。برایتوسعهبازارفولادچین,شیاXiaokun,معاونرئيسجمهورازموسسهتحقیقات价格شانگهایاست。اوگفت,امسال,زیستمحیطیمحدودخروجینرمالتولیدفولادکاهشیافتکهدرسال,سپسچقرمگیقویاقتصادیچیناطمینانازصافدرحالاجراازمصرفداخلیفولاد。وکلآهنوفولادقیمتبازارچیندرحالاجرااستدرحالتبالا,درحالیکهسود[…]
2018年مرداد3日

خطراتناشیازگازطبیعیساختوسازخطلولههستند吗?

چکیده:ساختوسازازراهدورسیستمحملونقلخطلولهگازطبیعیاستبرایرسیدنبههدفازراهدورحملونقلخطلولهگازطبیعی,بهطوریکهکاربراندرامتدادخطمیتوانیدحجمگازموردنیازبهدستآوردنبرایدیداربانیازهایکاربران。ساختوسازازراهدورسیستمحملونقلخطلولهگازطبیعیاستبرایرسیدنبههدفازراهدورحملونقلخطلولهگازطبیعی,بهطوریکهکاربراندرامتدادخطمیتوانیدحجمگازموردنیازبهدستآوردنبرایدیداربانیازهایکاربران。روشبرایساختخطلولهپیچیدهاست。سیستمهایخطلولهازراهدوربهطورکلیخطوطلولهمدفون。ترانشهلولهنیازبهحفرشود。برای[…]
فوریه24,2017年

توسعهگرایشلولههایفولادیبدوندرزدر2017

وضعیتداخلیلولههایفولادیمنفیبوددر2016。حتیمثبتسیاستارزی,بودجههنوزیکسردردبرایلولههایفولادیکارخانه。,کچهبدتراهشسرعترشداقتصادیوغالبامسدودشدهصادراتمحیطزیستوخامتشدیدوضعیتبازارداخلی。ب2016年کهدرازارخواهدشدمخلوطامیدوترس。امیداستباتوجهبهوضعیتمنفیدر2015年بازارخواهدشدسرعتبخشیدنبهتنظیمتولیدساختاروفرمیکالگویجدیدبرایلولههایفولادی;علاوهبر,سیاسترانیزترویجتقاضابرایلولههای。ترساستکه,لولههایفولادیصنعت[…]
فوریه24,2017年

2017:امیدوارسالبرایچینجراحی

2017年خواهدبودیکسالامیدوارکنندهبرایفولادچین,عمدتادر:اولازهمه,عرضهوتقاضاراحفظخواهدکرددرتعادلدرسالآینده,امااینگونهتمايز,صادراتکاهشیافتهاست。درحقیقت,سرد,صفحهداغنرخرشدبیشاز5%,امامصالحساختمانی,لولهبدوندرزدارایرشدمنفی,تمايزگونهشدهاستبسیارروشن。درحالحاضرجراحیپرشی,展开ورقفولادی,دانغ——وردورقودیگرقیمتمحصولافزایشبهطورپیوسته。درمرحلهدوم,هزینهدرسالآیندهافزایش,معدنوزغالسنگتاحدزیادیافزایشخواهد,همانبهجراحی,وحفظخواهدکردافزایش。سومیکتغییرکیفی[…]
2016年اکتبر14日

تایوانفولادصادرکنندگاناعمالضدآزادسازیتعرفههادرتایلند

台湾不锈钢管及钢管出口商已被泰国征收反倾销关税。此前,泰国发布最终裁决,称台湾及其它三个国家在泰国市场以不公平的低价销售钢铁产品,台湾经济部表示(MOEA)。在周五发布的一份声明中,商务部表示,台湾不锈钢管和钢管出口商面临的反倾销关税范围在两者之间2.38%,而29.04درصد,罚款将在9月中旬生效后持续5年教育部表示,在受影响的人中[…]