موارد

مارس22,2018

A335لولهآلیاژفولادP11درجهP5برایشرکتپتروبراسبرزیل,GRADE P11 P5

مندربزرگترینشرکتتجارتبرزیلکار,ومابایدیکبخشکهمحصولاتفولادوارد,بهطورعمدهلولههایفولادی(فولاد,فولادکربن...)بهفروشدربازاربرزیل。مادربسیاریازپروژههایبزرگدرگیرکهدرآنمشترینهاییپتروبراساست,بزرگترینشرکتنفتیبرزیل(درحقیقت,科蒂亚ازبازرگانیبرگزاریاست,ویکیازشرکتهایگروهخواستاربرزیلتامین,یکشرکتاستکهمتعلقبه科蒂亚ازتجارتوپتروبراس,بههمیندلیلمابایدیکرابطهبزرگباپتروبراس - شمامیتوانیددرwww.brasilsupply.com.br/english/quem.htmمشاهدهبیشتردرموردآن)。我有一个坚定的顺序[...]
فوریه24,2017年

موارد