بهعنوانمدیرعامل,方先生的زمانهدفایناستکهبهمنظورافزایشبیشتر要求“年代رهبریجهانیوبازاروتقویتrepulationاز要求نامتجاریدرسراسرجهان。تحت方先生23ساله”ارهبریوفلسفهمدیریتمنحصربهفرد,شرکتمارشدکردهاستبرایتبدیلشدنبهآنچهدرحالحاضر要求组

20121123115729 _1093

,چینیپیشرودرمحصولاتفولادیتهیهسرویسارائهدهندهخدمتدرسطحجهان。فلسفهنیرویمحرکهانگیزهوشوروشوقاز要求“sکارکناندرسراسرجهان。

پسزمینه:

——هبیبهسیزدهمینملیمردم”年代کنگره,沧州معاونهفتمینهمایشملیمردم”年代کنگره。
——هبیجراحیاتاقبازرگانیومعاونرئیسجمهور。

قابسازمان:

هیئترئیس

مدیرکل

مرکزبازاریابی

هبی要求钢管有限公司بامسئولیتمحدود هبیدفتر
هوناندفتر
بخشفروشداخلی

پایگاههایتولید

天津(برای无缝的管道)
BISG(برای无缝的管道)
CZSSP(برایلولهاسپیرال)
长丰فولاد(برای一并لوله)
بهندرت集团(برای石油管材محصولات)
مرکزکنترلکیفیت

مرکزتوزیع

بخشخرید

هبیHaichuanبینالمللیحملونقل
مرکزمالی
مرکزمدیریت