انواعفولادضدزنگلوله
آوریل7年,2020年
不锈钢是如何形成的
آوریل10年,2020年
0

معرفیمختصریازلولهمتههایفولادی

لولهمتهبهانتقالقدرتتوسطحرکتچرخشیازسطحزمینبهیکبیتحفاریدرپایینسوراخاستفادهمیشودوبرایانتقالرسانهگرگرفتگیرابهصورتبرشابزار。بنابراینآنرابازیمیکندیکبخشحیاتیدرحفاریموفقازچاههاینفتوگاز。

1.نمراتوطولفولادیلولهمته

محدوده118英尺به22فوت

محدوده227英尺به3 0فوت

محدوده338英尺به45فوت

2.خواصمکانیکیلولهمتههایفولادی

لولهمتهخواصمکانیکیفولادAPI

مقطعتحصیلی

E-75

X-95

G-105

S-135

قدرتعملکرد(حداقلفشارpsi)的

75000

95000

105000

135000

قدرتعملکرد(حداکثرفشارpsi)的

105000

125000

135000

165000

استحکامکششی(حداقلفشارpsi)的

100000

105000

115000

145000

دیدگاههابستهشدهاست