管件

دسامبر31,2019

فلنج”فرآیندتولید

凸缘的制造工艺中主要分为锻,ریختهگری,切割及压延  The casting and forging flanges have advantages that the blanks of them have accurate shape尺寸和成本低,只需要简单的过程但是,锻造法兰有制造缺陷,如气孔,ترک,等并没有很流畅的内部组织流线型锻造法兰的明显好处是,他们可以在各种形状伪造,他们有低成本  Forging flanges generally have lower carbon content than the casting flanges and are not easy to rust他们有流畅的流线统一内部[...]
دسامبر26,2019

نوعاصلیازآرنج

آرنجلولهفولادیقطعاتمهمدرسیستمهایخطلولهولولهکشیمورداستفادهبرایتغییرجهتسیالاست。ایندرانواعمختلفمحدودهبهعنواندرهرجنسبدنهفولادضدزنگهستندوجوددارد,آرنجفولادی,وفولادآلیاژی;همانطورکهدرجهتمایعوجوددارد45درجه,90آرنجدرجهو180درجه;همانطورکهدرطولآرنجوشعاعآرنجشعاعکوتاهوجوددارد(آرنجSR)وآرنجشعاعبلند(آرنجLR);همانطورکهدرانواعاتصالاتلببهلبجوشآرنجوجوددارد,سوکتجوشآرنجوفولادموضوعهایآرنجلولهکشی。90درجهلولههایفولادیآرنج90度钢管弯头是[...]
دسامبر20,2019

لولهواتصالات

اتصالاتلولهیکاصطلاحکلیبرایبخشهاییازسیستملولهکهبههممتصلهستنداست,کنترل,منحرف,واگرا,آببندیوحمایتاز。钢制管件都是压力fittings.According不同的加工工艺,آنرابهچهاردستهتقسیم,بهاینمعناکه,لببهلبجوشلولهواتصالات(دونوعازجوشجوشووجودندارد),سوکتجوشواتصالاتلولهموضوعیعبدلولهواتصالاتفلنج。产品肘部,خم,گیربکس,تیس,,کلاهلوله,法兰尺寸无缝(SMLS):1/2“-24”,DN15-DN600。لببهلبجوشدادهشده(درز):24" -72“,DN600-DN1800。弯头LR型30,45,60,90,180درجه;SR 30,45,60,90,180درجه。شعاع:1.0D,1.5D,2.0D,2.5D,3D,4D,5D,6D ...厚度SCH10,SCH20,SCH30,SCH40性病,SCH60,SCH80,SCH100,SCH120,[...]
نوامبر27,2018

فلنجموضوعچیستوچهاستفادهازآناست?

چهرشتهایاستفلنجوچهبهویژگیهایآناست?فلنجرزوهیکنوعفلنجاستکهبهلولهرشتهایاست。طراحیشدهبایکفلنجسست。فلنجموضوعتوسطماشینکاریمتهسوراخداخلیفلنجبهیکموضوعلولهواتصالآنرابایکلولهپیچساختهشده。ایناستکهیکغیر-فلنججوشدادهشده。اینفلنججوشدادهشدهفلنججوشدادهشدهویا,درمقایسهبافلنجنصبکن,تعمیرونگهداریراحت,خطمیتوانددربرخیزمینهاستفادهجوشدادهشود。فلنجهایفولادیآلیاژیمقاومتکافی,اماآسانبهجوشنمی,ویاعملکردجوشکاریاست[...]
مارس30,2017年

تنظیماتAPI 5سیتیOCTGلولهکوپلینگ,EUEلولهلوله

کوپلینگهایکوتاهطوللولهمورداستفادهبرایاتصال2اتصالاتلولهوپوشش。آنهابانقاشیرنگوکدهایخودرادرسطحخارجیبهخودرانشانمیدهدنمرات。تولید - محصول:تنظیماتAPI 5سیتیOCTGلولهکوپلینگ,EUEلولهلولهدرجه:J55,K55,N80,L80,C95,P110شدگیاندازه:41/2 - 20اینچ(4 1/2" ,5" ,51/2" ,6 5/8" ,7" ,7 5/8" ,8 5/8" ,9 5/8" ,10 3/4" ,11 3/4" ,13 3/8" ,16" ,18 5/8" ,20" )انواعآج:كارايي,EUE,VAM,STC,LTC,BTC,ویژهترخیصکالاازگمرک,XC,برترینVAM,جدیدVAM。
دسامبر22年,2016年

API 5سیتیOCTGلولهکوپلینگ,4-20اینچ,موضوعپایان,R1,R2,R3

Abterحرفهایصنعتیلولهتولیدکنندهدرچینبراساس,ماشدهاندتولیدلولهبرایانواعبرنامههایکاربردی,وپوششمناطقازلولهساخت,صادراتوتجارت。Abterارائهمیدهدطیفگستردهایکوپلینگبرایپوشش,طراحیگردیدهوخطلوله。لوله/پوششوخطلولهکوپلینگهایتولیدبرایدیدارباالزاماتAPI 5سیتیوAPI 5Lگواهینامهبود。یکجفتدستگاهاستفادهمیشودبرایاتصالدوشفتهمدرمیرسدخودرابرایانتقالقدرت。کوپلینگانجامبهطورمعمولاجازهمیدهدتاقطعشفتدرطولعملیات,بااینحالوجودداردگشتاورمحدودکردنکوپلینگکه[...]
دسامبر5年,2016年

API 5سیتی,لولهوپوشش小狗مشترک,4 1/2“,40 SCH

小狗مفاصلاستفادهمیشودبرایتنظیمارتفاعکاملطوللولهیاپوششرشته。آنهانیزاستفادهمیشودبرایتنظیمعمق井下工具。小狗مشترکمجموعهدردسترسهستند:جداییحقبیمهموضوع盒 - توسط-引脚引脚پینباکوپلینگجعبهبهطورجداگانه引脚پینباکوپلینگدستتنگپین-توسط-جفتجعبهخیطوپیتکردناتصالمفصلیAPI 5سیتی,لولهوپوشش小狗مشترک(1)استاندارد:API 5سیتی(2)مقطعتحصیلی:J55 K55,N80 N80.P110(3)اندازه:لوله1.9“to4-1 / 2”,پوشش4-1 / 2“to13-3/8” (4)نوع:STC,LTC,BTC,EUE,كاراييتوصیفواندازهنوعموضوعO. d * L(毫米)درجهلولهمشترک2-3 / 8“كارايي73.02 * 107.95 J55 K55 N80-1 N80-Q L80 C90 P110 2-3 / 8“EUE 77.80 * 123.82 2-7 / 8”كارايي88.90 * 130.18 2-7 / 8“EUE 93.17 * 130.35 3-1 / 2”كارايي107.95 * 142.88 [...]
ژوئن26年,2016年

管件

آرنجفولادکربنمشخصاتفنیمحدودهاندازه1/2“-80”استانداردهای:مثلمن:ANSI B16.9,ANSI B16.28,MSS-SP-43 DIN:DIN2605,DIN2615,DIN2616,DIN2617,DIN28011 EN:EN10253-1,EN10253-2 ASTM A403 – ASME SA403 – مشخصات استاندارد برای ساخته فولادی ضد زنگ, لوله کشی اتصالات ASME B16.9 – کارخانه ساخته فرفورژه اتصالات Buttwelding ASME B16.25 – Buttwelding به پایان می رسد ASME B16.28 – فرفورژه جراحی کوتاه شعاع آرنج و Buttwelding بازده MSS SP-43 – فرفورژه و ساخته جوشي اتصالات فشار پایین, مقاوم در برابر خوردگی مواد برنامه های کاربردی: فولاد کربن:ASTM A234 WPB WPC A105 A106 A53 A283-D API5LB A671-CC-70 A515-50 A135-A179-C,و غیره فولاد ضد زنگ:304/304L, 316/316L,316Ti,321,317L,310S,و غیره فولاد آلیاژی:A335-P1,P2 ,P5 ,P11 P12 ,P22 با P91 های P92 های A369-FP1,P2 A250-T1 A209-T1 […]