اخبار

2020年آوریل9日

معرفیمختصریازلولهمتههایفولادی

لولهمتهبهانتقالقدرتتوسطحرکتچرخشیازسطحزمینبهیکبیتحفاریدرپایینسوراخاستفادهمیشودوبرایانتقالرسانهگرگرفتگیرابهصورتبرشابزار。بنابراینآنرابازیمیکندیکبخشحیاتیدرحفاریموفقازچاههاینفتوگاز。1.钢的等级和长度的钻杆范围1 18فوتبه22英国《金融时报》的范围2 27فوتبه3 0英国《金融时报》的范围3 38فوتبه45钢英尺2.机械特性钻杆力学性能API钢钻管牌号E-75 X-95 G-105 S-135屈服强度(حداقلفشارpsi) 75000年[…]
آوریل7年,2020年

انواعفولادضدزنگلوله

不锈钢是一种多用途材料,由一种合金钢和少量的铬组成——铬的加入增加了材料的耐腐蚀性,یکصفتکهازفولادضدزنگبهدستآوردهکهازنامآن。ازآنجاکهازفولادضدزنگاستکمتعمیرونگهداری,اکسیداسیونمقاومدربرابر,ودیگرفلزاتدرتماسباتاثیرنمیگذارد,آناستکهغالبادریکآرایهبزرگازبرنامههایکاربردیمورداستفادهقرارگیرد,بهخصوصدرلولهکشیولولهتولید。براساساستفادهانتهایلوله,ضدزنگلولههایفولادیاسترابهچنددستهشکسته。管子有时很难分类,而且往往是杰出的[…]
مارس2020

2020:恢复工作的通知

大家好感谢您访问我们的网站是著名的,2020年春节期间,新型冠状病毒感染在全国迅速蔓延,导致人们呆在家里,不能按时返回工作岗位。خوشبختانه,共产党领导层从一开始就采取了果断行动,采取有效措施,坚决遏制疫情蔓延经过一个多月的艰苦战斗,对流行病的国家努力已见成效,好消息不断传来:感染人数在下降,治愈人数在上升。一切都在朝着积极的方向发展。ما[...]
2019年ممکناست14日

حملونقلبار

هبیHAICHUANبینالمللیحملونقلمحدوددراوتتاسیس8,2008年,هبیHAICHUANبینالمللیحملونقلمحدودبهیکشرکتوابستهبههبی要求فولادیگروهاست。برگزاریدانشتدارکاتفراوانومتخصصانباتجربه,اینشرکتبهطورعمدهدستهکسبوکارمربوطبهحملونقلبینالمللیحملونقلبینالمللیمانند,حملونقلهواییبینالمللی,بازرسیکالا,اعلامیهآدابورسوم,ذخیرهسازیوکالا。شرکتارائهدهندهواردداخلیوخارجی,صادرکنندگانوتولیدکنندگانباامن,تدارکاتسریعوباکیفیتجهانیوعرضهخدماتزنجیرهایبااعتقادبه”یکپارچگیمبتنیبرسرویسگراو”فلسفه。باتکیهبرآن”پنجره”مزیت,اینشرکتدردرازمدترابطههمکاریخوبونزدیکباایجادکردهاست[…]
2019年مارس26日

ویژگیهایدرجه20

مقطع تحصیلی : 20 ( 20 ) جایگزین: 15, 25 طبقه بندی : با کیفیت بالا فولاد کربن ترکیب شیمیایی در % برای درجه 20 ( 20 ) C سی منگنز نیکل S P کروم AS 0.17 – 0.24 0.17 – 0.37 0.35 – 0.65 حداکثر 0.3 حداکثر 0.04 حداکثر 0.035 حداکثر 0.25 حداکثر 0.3 حداکثر 0.08 دمای نقاط بحرانی برای درجه 20 ( 20 ). AC 1 = 724 , AC3(بهداشتی) = 845 […]
ژانویه8,2019

چگونهوزننظریلولههایفولادیمارپیچمحاسبهشدهاست吗?

وزننظریفولاداستکهبامحاسبهابعاداسمیوتراکمبهدستآمده(کهوزنمخصوصبهنامدرگذشته)。اینبهطورمستقیمباطولفولادمربوط,سطحمقطع,وانحرافاندازهمجاز。ازآنجاکهازانحرافمجازدرروندتولید,وزننظریمحاسبهبهنحویمتفاوتازارزشواقعیاست,وارزشنظریتنهابرایمرجعاستدرحالیکهبرآورد。معادلهاساسیبهشرحزیراست:لولههایفولادیمحاسبهوزنواحدمتر(کیلوگرم/ m): = W(قطربیرونی——ضخامتدیوار)*ضخامتدیوار* 0.02466 = 2408 * 12 * 0.02466 […]
2019年ژانویه7日

مقاومتدربرابرخوردگیخطلولهAPI 5Lفولادیباپوششحفاظتی

چکیدهخوردگیمقاومتازمینایدندانپوششدادهشدهلولههایفولادیدر3.5محلول氯化钠٪وزنیبااستفادهازپتانسیلمداربازموردبررسیقرارگرفتودرمقایسهباکسانیکهازلولهپوششاپوکسی,阿宝خطی——مقاومتlarization,و斯派克امپدانسالکتروشیمیایی——آزمونکپی。t - 001جدوغابمینایدندانوپودرمینایدندانGP2118درفرایندهایتروالکترواستاتیکبهلولههایفولادیپاشیدهشد,分别。ترکیبفازوریزساختارازدولعابباپراشپرتوXومیکروسکوپالکترونیروبشیمشخصشد(SEM)。زبریسطحلعابواستحکامباندخودرابابسترهایفولادفیquantiبهدرککیفیتپوششبودند。تصاویرSEMنشاندادکههردونوعپوششمینایدنداندارند[…]
ژانویه4,2019

پوششبرنامهلولهدرچاههایگازدردمایبالا

درسالهایاخیر,باکاهشتعدادبهراحتیبهرهبرداریازچاههاینفتوگاز,لازماستبرایچاههاینفتوگازبرایرفتنعمیقتردرهردوزیرزمینیوزیرآب。و,لولهوپوششرشتهبهدرجهحرارتبالاتروفشاربالاتردراینچاهقرار,کهاحتمالاباعثنارساییپوششویانشتگازدرفشاربالا/دمایبالا(HPHT)چاه。ازاینرو,توجهبیشترپرداختشدهاستبرایچاهصداقتدرصنعتنفتوگازدرyears.1,2اخیرعاملکلیدیصداقتچاهپوششاتصالاترشته,کهانتظارمیرودبهارائههردوتمامیتساختاریونشتدرمحیطشدید。[…]
ژانویه4,2019

خواصفولادگالوانیزهلولهجوش

خواصگالوانیزهلولههایفولادیجوشگالوانیزهبرایحفاظتآهنوفولاداززنگزدنبرایبیشازیکصدسالدرمکانهایمختلفبهعنوانطناببرایکابلتعلیقرویپلبروکلینبهناوداندرخانهمورداستفادهقراراستفادهشدهاست。گالوانیزهاستکهبهسادگیپوششرویبیشازفولاد。مانندرنگ,گالوانیزهفولادمحافظتاززنگزدگیراباتشکیلیکسدبینفولادومحیطزیست,اماگالوانیزهمیرودیکقدمبیشترازغولرنگ——آنرانیزفراهمالکتروشیمیاییحفاظتازفولاد。ازآنجاکهرویالکتروشیمیاییفعالترازفولاداست,ترکیبشدنبااکسیژنبرایحفاظتفولاد[…]
ژانویه2019

چراگالوانیزهپسازجوشکاریبرایلولههایفولادی

چراپسازجوشکاریگالوانیزهنیستچراکلمشکلجوشگالوانیزهورقگالوانیزهلولههایفولادیپسازاجتنابنیست?خببالاخره,محصولاتفولادهمیشهپسازتولیدگالوانیزه,چونهیچراهعملیبرایبازگرداندنجلوهگالوانیزهپسازجوشکاریشدهاست。آبکاریرویپسازتولیداستکههنوزهممتداول,امابایدبادقتزیادیانجامشود。تولیدبایددراسیدتمیزشود,اسیدبایدمنتفیشود,وسپسبهیکرویمایعساختهشدهرامیاستکهبایددربیشازغوطهورمیشود900°F。مردمبایدبسیارمراقبباشید,آنرابهخشکشودکهآنرابهرویقرار,[...]