3باپوششپلیایللولههایفوادی

ژانویه112017年

ی

لوله های فولادی با پوشش به معنی لوله که توسط پردازش پس از خوردگی, که به طور موثر می تواند جلوگیری یا کند کردن لوله های فولادی رخ می دهد در این دوره از حمل و نقل و شیمیایی و یا الکتروشیمیایی واکنش خوردگی پدیده. لوله های فولادی با پوشش به طور موثر می تواند جلوگیری یا کاهش سرعت خوردگی لوله های فولادی برای افزایش عمر و کاهش هزینه های عملیاتی لوله. معنیپلیاتیلن、معنیلیپوـنن。(第六章)。是的。آگهی اتحاد […]